Bộ Kỷ Niệm 35 Năm

Nội dung chi tiết:

Quà kỷ niệm 35 năm trường Cao Đẳng Nghề Tây Nguyên.